OBJECTIUS

La nostra entitat i el seu grup de professionals tenen un amplia i reconeguda experiència en el tracte directe amb persones amb discapacitat psíquica que pateixen tot tipus de transtorn mental.

 

L’objectiu principal del nostre servei és fer que cada usuari assoleixi el màxim grau d'integració social i laboral possible, sempre tenint en compte les seves característiques, possibilitats i peculiaritats.

 

La fixació d'uns objectius, tant generals com especifics, tenen com a finalitat que l’usuari aconsegueixi la màxima autonomia i independència possible.

OBJECTIUS GENERALS

 • Millorar la integració social

  Fomentar situacions en les que l’usuari es relacioni amb altres persones.

 

 • Millorar la qualitat de vida

  Ajudar a que l’usuari gaudeixi d'un alt grau de benestar.

 

 • Autonomia personal

  Potenciar les capacitats de les persones per aconseguir la màxima autonomia.

 

 • Autonomia social

  Treballar amb l’usuari per aconseguir la màxima independència social possible.

 

 • Motivació i responsabilització personal

  Fixar objectius i activitats que siguin del seu gust i establir normes i horaris.

 

 • Integració psicosocial al barri

  Fomentar activitats fora del centre i donar-se a conèixer a la gent del barri.


OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Potenciar el treball com a medi de responsabilització

  Mitjançant l’ocupació terapèutica s’intenta que l’usuari pugui adonar-se de

  l’assoliment d’un resultat material i satisfactori.

 

 • Potenciar la puntualitat

  Establir uns horaris i tenir la responsabilitat de respectar-los.

 

 • Higiene personal

  Treballar objectius directament relacionats amb l’aspecte de la persona i els

  hàbits d’higiene.

 

 • Pautes de relació social

  Normes de convivència.

 

 • Estimular la relació amb el grup

  Formació de grups heterogenis que fomentin interrelacions entre els usuaris

  amb diferents característiques i nivells.

 

 • Estimular la comunicació

  Treballar diferents canals de comunicació per tal que l’usuari es comuniqui

  amb el món extern.

 

 • Tenir cura dels materials del centre

  Establir normes de comportament dins del centre envers el mobiliari i els

  materials diversos.